To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

What is Water Competence?

Categories
Swimming, Diving, Artistic Swimming , Water Polo, Education
Levels
National
Region
National

Mae Wythnos Dysgu Nofio 2022 wedi cyrraedd! Eleni, rydyn ni’n canolbwyntio ar bwysigrwydd Cymhwysedd Dŵr a'r effaith y gall nofio mewn ysgolion ei chael ar blant ledled Cymru – mae’n gallu achub bywydau. Beth yn union yw Cymhwysedd Dŵr?  Dyma esboniad Hanna Guise, Rheolwr Dysgu Nofio Cenedlaethol Nofio, o Gymhwysedd Dŵr a sut i wybod pan fydd eich plentyn yn gymwys yn y dŵr.

Beth yn union yw nofiwr cymwys?

Hanna Guise, Rheolwr Cenedlaethol Dysgu Nofio

Mae cymhwysedd dŵr yn aml yn cael ei gamddehongli gan rieni a gwarcheidwaid fel eu plentyn yn gallu neidio i mewn i bwll nofio ac yn gallu rhoi ei wyneb yn y dŵr. Mae'r realiti'n wahanol iawn.

Mae bod yn gymwys mewn dŵr ac o'i amgylch yn cynnwys:

·       Gallu rhagweld, osgoi a goroesi sefyllfaoedd boddi cyffredin.

·       Adnabod a helpu rhai sydd mewn angen.

·       Gallu cymryd rhan yn ddiogel a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau yn y dŵr, ar y dŵr ac yn ymyl dŵr.

Mae ein fframwaith Dysgu Nofio Cymru, y gwobrau Tonnau a Chymhwysedd Dŵr Cymru, yn cynnwys nifer o gerrig milltir ac erbyn diwedd y rhaglen yn Nhon 7, bydd cyfranogwyr wedi treulio digon o amser yn ymarfer eu sgiliau i sicrhau eu bod ar eu ffordd i fod yn gymwys yn y dŵr.

Erbyn Ton 7 mae eich plentyn hefyd yn barod i barhau â'i daith i amrywiaeth o ddisgyblaethau a chwaraeon dŵr eraill, fel polo dŵr, deifio, nofio artistig, triathlon, nofio dŵr agored, achub bywyd, caiacio, canŵio, syrffio, padlfyrddio a llawer o weithgareddau eraill...

Mae dysgu neidio i mewn i bwll nofio yn sgil diogelwch pwysig y mae plant yn aml yn ei chyflawni ar ddechrau eu taith dysgu nofio, gan ei fod yn un o'r canlyniadau yn Sblash ac yng nghamau cyntaf fframwaith Dysgu Nofio Cymru.

Mae'r sgil hwn yn dynwared syrthio i ddŵr ac felly mae'n bwysig helpu nofwyr i ddod i arfer â pheidio â mynd i banig a sut gael eu hunain at yr ochr yn ddiogel.

Ond mae llawer o sgiliau diogelwch dŵr a hunan-achub eraill y mae angen i blentyn eu dysgu cyn iddyn nhw fod yn ddiogel yn dŵr ac yn ymyl dŵr, fel arnofio a throedio dŵr.

Mae Nofio Cymru’n hyrwyddo cyflwyno plant ifanc i'r amgylchedd dyfrol. Dylai'r profiad fod yn ddiogel, yn gadarnhaol, yn hwyl ac yn flaengar er mwyn hoffi dŵr drwy gydol eu hoes. Mae bod yn hyderus mewn dŵr ac yn ymyl dŵr o oedran ifanc nid yn unig yn rhoi manteision datblygiadol sylweddol, mae hefyd yn creu ymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr sydd, yn y pen draw, yn dylanwadu ar ddiogelwch ehangach poblogaeth Cymru.

Felly, pryd allwch chi fod yn siŵr bod plentyn yn gymwys yn y dŵr, yn hytrach na dim ond yn hyderus yn y dŵr?

Mae Nofio Cymru a Swim England wedi nodi 4 safon cymhwysedd dŵr gofynnol sy'n rhoi set glir o sgiliau i rieni a gwarcheidwaid y dylai plant eu cyflawni cyn i blentyn roi'r gorau i wersi nofio. Y pedwar cymhwysedd yw:

•          Gwneud fflôt seren am o leiaf 30 eiliad

•          Troedio dŵr am o leiaf 30 eiliad

•          Profiad o nofio mewn dillad

•          Nofio o leiaf 100 metr (4 hyd o'r rhan fwyaf o byllau lleol) yn rhwydd a heb stopio.

Mae'n bwysig i rieni a gwarcheidwaid gofio nad yw bod yn hyderus yn y dŵr yr un fath â gallu na chymhwysedd. Mae Nofio Cymru’n argymell yn gryf, lle bo hynny'n bosibl, bod rhieni a gofalwyr yn dal i fynd â phlant i wersi nofio nes eu bod wedi cwblhau Ton 6 o fframwaith Dysgu Nofio Cymru, o leiaf. Mae cymhwysedd yn gysylltiedig â'r dasg a'r amgylchedd dan sylw. Er enghraifft, mae nofio dim ond 10m (lled eich pwll lleol fel arfer), mewn dŵr oer, sy’n symud, mewn dillad, pan nad oeddech yn disgwyl bod ynddo, yn wahanol iawn i nofio 25m mewn pwll nofio cynnes, glân; yn y senario hwn efallai na fydd y person yn gymwys.

Erbyn diwedd Cam 7, bydd plant wedi cyflawni pob un o'r pedwar safon gofynnol ar gyfer cymhwysedd dŵr a byddan nhw’n llawer mwy diogel pe baen nhw’n mynd i berygl mewn dŵr neu yn ymyl dŵr na phlentyn nad yw wedi dysgu’r sgiliau yma.

 

Get into Learn to Swim Week 2022 is here! This year, we are focusing on the importance of Water Competence and the lifesaving impact school swimming can have on children across Wales. When we say Water Competence, what exactly do we mean?  Swim Wales National Learn to Swim Manager Hanna Guise explains the definition of Water Competence and how to recognise when your child is water competent.

What do we mean by competent swimmer?

Hanna Guise, National Learn to Swim Manager

Water competence is often misinterpreted by parents and guardians as their child being able to jump into a swimming pool and being able to put their face in the water. The reality is very different.

Being Water Competent in and around water involves:

·       Being able to anticipate, avoid, and survive common drowning situations.

·       Recognising and aiding those in need.

·       Being able to participate safely and enjoy a range of activities in, on and around the water.

Our Learn to Swim Wales framework, the Waves and Water Competence Cymru awards, include a number of milestones and by the end of the programme at Wave 7, participants will have spent enough time practising skills to ensure they are well on their way to becoming water competent.

By Wave 7 your child is also prepared to carry on their aquatic journey into a range of other aquatic disciplines and sports, such as water polo, diving, artistic swimming, triathlon, open water swimming, lifesaving, kayaking, canoeing, surfing, paddle boarding and many others…

Learning to jump into a swimming pool is an important safety skill that children often achieve in the early stages of their learning to swim journey, as it is one of the outcomes in Splash and the early Waves of the Learn to Swim Wales framework.

This skill mimics the motion of falling into water and so it is important for helping swimmers get used to not panicking and also getting themselves to the side safely.

However, there are many other water safety and self-rescue skills that a child needs to learn before they are safe in and around water, such as floating and treading water.

Swim Wales promotes the introduction young children to the aquatic environment. The experience should be safe, positive, fun and progressive to promote a lifelong love of the water. Being confident in and around water from a young age, not only has significant developmental benefits it also establishes water safety awareness which ultimately has an influence on the wider safety of the population of Wales.

So, when can you be sure that a child is water competent, rather than just showing confidence in the water?

Swim Wales and Swim England have identified 4 minimum water competency standards give parents and guardians a clear set of skills that children should achieve before a child stops swimming lessons. The four competencies are:

•          Perform a star float for at least 30 seconds

•          Tread water for at least 30 seconds

•          Have experience of swimming in clothing

•          Swim at least 100 metres (4 lengths of most local pools) with ease and without stopping.

It is important for parents and guardians to remember that water confidence is not the same as ability or competence. Swim Wales strongly recommend, where possible, parents and carers keep children in swimming lessons until they have completed Wave 6 of the Learn to Swim Wales framework, as a minimum. Competence is relative to the task and environment that is being asked. For example, swimming just 10m (commonly a width of your local pool), in cold, moving water, in clothes, when you didn’t expect to be in it, is very different to swimming 25m in a warm, clean swimming pool; in this scenario the person may not be competent.

By the end of Wave 7, children will have achieved all four of the minimum standards for water competency and will be much safer were they to get into danger in or around water than a child who hasn’t been taught or learnt these skills.