To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Swim Wales is extremely excited to be launching the Adult Learn to Swim Wales framework

Categories
Swimming, Diving, Artistic Swimming , Water Polo, Education
Levels
National, Performance
Region
National

Today, Swim Wales is extremely excited to be launching the Adult Learn to Swim Wales framework, which is about improving confidence, technique and safety in the water, with no age limit.

Around 30% of adults in the UK can’t swim a length. Yet, one quarter of adult non-swimmers would like to learn how.

With three progressive levels to choose from, the Adult Learn to Swim Wales Framework is suitable for everyone, from complete beginners to experienced swimmers who would just like some additional coaching to improve their technique.

Adults have very different needs to children when learning to swim – as an adult, you have different motivations and learn in different ways. The Adult Learn to Swim Wales Framework takes this into account, providing goals and targets suitable for those aged 16+.

This innovative scheme is a key contributor in achieving the Swim Wales Vision ‘Aquatics for everyone for life’ through participants learning skills to confidently enjoy aquatics and learn and develop vital skills of water competence. All assessment outcomes in Adult Learn to Swim Wales have been designed to ensure the physical needs of the participants are met and developed.

The framework incorporates aquatic skills, swimming and wider skills of water competence and safety - enabling participants to have the opportunity and choice to participate in whatever aquatic opportunity they choose and opening the door to other water based sports and activities as part of a healthy and active lifestyle.

For further information about Learn to Swim Wales and Adult swimming, please contact Swim Wales Aquatic Development, quoting ‘Adult Learn to Swim Wales’ – aquaticdevelopment@swimming.org

-----------

Heddiw, mae Nofio Cymru yn hynod gyffrous i lansio fframwaith Dysgu Nofio i Oedolion Cymru, sy'n ymwneud â gwella hyder, techneg a diogelwch yn y dŵr, heb gyfyngiad oedran.

Nid yw tua 30% o oedolion yn y DU yn gallu nofio hyd pwll. Ond eto byddai chwarter yr oedolion nad ydynt yn gallu nofio yn hoffi dysgu sut i wneud.

Gyda thair lefel cynnydd i ddewis o’u plith, mae’r Fframwaith Dysgu Nofio i Oedolion yn addas i bawb, o ddechreuwyr llwyr i nofwyr profiadol a fyddai’n hoffi ychydig o hyfforddiant ychwanegol er mwyn gwella eu techneg.            

Mae gan oedolion anghenion gwahanol iawn i blant wrth ddysgu nofio – fel oedolyn, mae eich cymhelliant yn wahanol ac rydych yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Mae’r Fframwaith Dysgu Nofio i Oedolion yn ystyried hyn, gan ddarparu nodau a thargedau sy’n addas ar gyfer pobl 16+ oed.

Gwna’r cynllun arloesol hwn gyfraniad allweddol i gyflawniad gweledigaeth Nofio Cymru o ‘Weithgareddau dŵr i bawb am oes’ drwy ddysgu sgiliau i unigolion gael mwynhau bod yn y dŵr yn hyderus a dysgu a datblygu sgiliau cymhwysedd dŵr hanfodol. Cynllunnir holl ganlyniadau Oedolion Dysgu Nofio Cymru i sicrhau bod anghenion corfforol y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu bodloni a’u datblygu.

Mae’r cynllun yn cynnwys sgiliau dyfrol, nofio a sgiliau ehangach cymhwysedd dŵr a diogelwch – sy’n rhoi cyfle a dewis i unigolion gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau dŵr o’u dewis, gan agor y drws i chwaraeon a gweithgareddau dŵr eraill fel rhan o ffordd iach ac actif o fyw.

I gael mwy o wybodaeth am Dysgu Nofio Cymru a nofio i Oedolion cysylltwch â Datblygu Gweithgareddau Dŵr, Nofio Cymru, a chrybwyll ‘Dysgu Nofio Cymru’ – aquaticdevelopment@swimming.org