To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Gwirfoddoli mewn Digwyddiad Polo Dŵr

Mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn polo dŵr, gan gynnwys bod yn rheolwr tîm neu’n hyfforddwr, neu wneud gwaithgweinyddol mewn clwb.

Gwirfoddolwr Polo Dŵr

Mae pob camp ar lawr gwlad yn dibynnu ar ymrwymiad a brwdfrydedd gwirfoddolwyr. Nid yw nofio yn eithriad. Cofrestrwch i wirfoddoli a byddwch yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i’n cymuned leol, rhanbarthol a chenedlaethol o wirfoddolwyr. Mae’n ffordd werth chweil o gefnogi twf chwaraeon dŵr.

Swyddogaethau Gwirfoddolwyr

Mae digonedd o ffyrdd o wirfoddoli, a swyddogaeth sy’n addas i bob math o bersonoliaeth a sgiliau.

Rhedwr

Mae rhedwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff yr ystafell reoli, ac yn postio canlyniadau ar ôl pob cystadleuaeth (dangosir y rhain ar naill ochr y pwll a’r llall ac ar y balconi gwylio). Dylid hefyd rhoi copi o’r canlyniadau i’r cyhoeddwr a’r Ddesg Wybodaeth.

Arlwyo

Mae’r gwaith arlwyo’n golygu hwyluso’r broses o weini bwyd i swyddogion a gwirfoddolwyr pan fydd hi’n amser bwyd. Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod digon o ddŵr yn yr wrn, a sicrhau bod digon o de, coffi a siwgr. Mae gwirfoddolwyr arlwyo hefyd yn mynd â lluniaeth i’r gwirfoddolwyr wrth ochr y pwll, gan gynnwys y cyhoeddwr.

Marsialiaid

Y marsialiaid sy’n sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn bresennol ac yn eu trefn briodol yn y rhagrasys a’r lonydd cywir ar gyfer eu cystadleuaeth. Bydd disgwyl hefyd i farsialiaid gynnal llif y rhagrasys o amgylch y pwll pan fo ras wedi dechrau. Mae angen marsialiaid yn yr ystafell alw ar gyfer rasys terfynol (i gofrestru’r nofwyr ar gyfer eu cystadlaethau ac i sicrhau eu bod yn barod i fynd i ochr y pwll i ddechrau’r ras). Bydd angen iddynt hefyd roi gwybod i’r prif ddyfarnwr am unrhyw gystadleuwyr sy’n absennol.

Cyhoeddwr

Swyddogaeth y Cyhoeddwr yw agor a chau pob sesiwn trwy groesawu swyddogion i ochr y pwll a’u rhyddhau. Mae’r cyhoeddwr yn sylwebu trwy gydol y rasys ac yn cyhoeddi canlyniadau’r rhagrasys, gan gynnwys pobl sydd wedi eu diarddel. Bydd y Cyhoeddwr hefyd yn rhoi gwybod i’r gwylwyr am nofwyr sy’n cystadlu neu sy’n tynnu allan o sesiynau terfynol. Bydd angen llais cryf, clir arnoch i wneud y gwaith yma. Byddwch yn cysgodi cyhoeddwr profiadol i ddechrau.

Tynnu Allan o’r Rownd Derfynol

Wrth ochr y pwll y gwneir y gwaith yma. Bydd y nofwyr yn dod atoch os ydynt wedi cyrraedd y rownd derfynol ac yn dymuno tynnu allan. Bydd angen i chi lenwi tudalen yn y llyfr tynnu allan triphlyg ac yna rhoddir copi i’r Ystafell Reoli a’r Cyhoeddwr.

Nwyddau/Siop

Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr yn y Siop Nwyddau. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu nwyddau’r gystadleuaeth, yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn, ac yn cynnal lefelau’r stoc nwyddau. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Drws y Gwylwyr

Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr wrth Ddrws y Gwylwyr. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu bandiau arddwrn gwylwyr a’r rhaglen, ac yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Desg Wybodaeth

Mae’r Ddesg Wybodaeth hefyd yn gofyn am sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddwch yn helpu i ateb ymholiadau gan Hyfforddwyr, Gwylwyr a Nofwyr ac yn helpu i ddosbarthu tocynnau gwylwyr y talwyd amdanynt ymlaen llaw.

Maes Chwarae

Mae gwirfoddolwyr y Maes Chwarae yn rheoli’r sesiwn gynhesu, yn sicrhau bod y clybiau cywir yn y lonydd penodedig perthnasol, ac yn sicrhau bod y dec yn glir drwy gydol y cystadlu. Bydd angen hefyd i chi ymdrin â’r offer (h.y. cyfrifwyr lapiau a chlychau ar gyfer cystadlaethau hirbell, bocsys cyfarpar, cadeiriau) yn unol â chyfarwyddyd y Prif Ddyfarnwr.