To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Gwirfoddoli mewn Digwyddiad Nofio Artistig

Gwirfoddoli mewn Digwyddiad

Mae pob camp ar lawr gwlad yn dibynnu ar ymrwymiad a brwdfrydedd gwirfoddolwyr. Nid yw nofio yn eithriad. Cofrestrwch i wirfoddoli a byddwch yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i’n cymuned leol, rhanbarthol a chenedlaethol o wirfoddolwyr. Mae’n ffordd werth chweil o gefnogi twf chwaraeon dŵr.

Pan ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr ymroddedig, byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu’ch cryfderau. Gwnewch wahaniaeth i’ch cymuned leol a helpwch ein nofwyr i fwynhau eu camp.

Swyddogaethau Gwirfoddolwyr

Mae digonedd o ffyrdd o wirfoddoli, a swyddogaeth sy’n addas i bob math o bersonoliaeth a sgiliau.

Rhedwr

Mae rhedwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff yr ystafell reoli, ac yn postio canlyniadau ar ôl pob cystadleuaeth (dangosir y rhain ar naill ochr y pwll a’r llall ac ar y balconi gwylio). Dylid hefyd rhoi copi o’r canlyniadau i’r cyhoeddwr a’r Ddesg Wybodaeth.

Arlwyo

Mae’r gwaith arlwyo’n golygu hwyluso’r broses o weini bwyd i swyddogion a gwirfoddolwyr pan fydd hi’n amser bwyd. Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod digon o ddŵr yn yr wrn, a sicrhau bod digon o de, coffi a siwgr. Mae gwirfoddolwyr arlwyo hefyd yn mynd â lluniaeth i’r gwirfoddolwyr wrth ochr y pwll, gan gynnwys y cyhoeddwr.

Marsialiaid

Y marsialiaid sy’n sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn bresennol ac yn eu trefn briodol yn y rhagrasys a’r lonydd cywir ar gyfer eu cystadleuaeth. Bydd disgwyl hefyd i farsialiaid gynnal llif y rhagrasys o amgylch y pwll pan fo ras wedi dechrau. Mae angen marsialiaid yn yr ystafell alw ar gyfer rasys terfynol (i gofrestru’r nofwyr ar gyfer eu cystadlaethau ac i sicrhau eu bod yn barod i fynd i ochr y pwll i ddechrau’r ras). Bydd angen iddynt hefyd roi gwybod i’r prif ddyfarnwr am unrhyw gystadleuwyr sy’n absennol.

Cyhoeddwr

Swyddogaeth y Cyhoeddwr yw agor a chau pob sesiwn trwy groesawu swyddogion i ochr y pwll a’u rhyddhau. Mae’r cyhoeddwr yn sylwebu trwy gydol y rasys ac yn cyhoeddi canlyniadau’r rhagrasys, gan gynnwys pobl sydd wedi eu diarddel. Bydd y Cyhoeddwr hefyd yn rhoi gwybod i’r gwylwyr am nofwyr sy’n cystadlu neu sy’n tynnu allan o sesiynau terfynol. Bydd angen llais cryf, clir arnoch i wneud y gwaith yma. Byddwch yn cysgodi cyhoeddwr profiadol i ddechrau.

Tynnu Allan o’r Rownd Derfynol

Wrth ochr y pwll y gwneir y gwaith yma. Bydd y nofwyr yn dod atoch os ydynt wedi cyrraedd y rownd derfynol ac yn dymuno tynnu allan. Bydd angen i chi lenwi tudalen yn y llyfr tynnu allan triphlyg ac yna rhoddir copi i’r Ystafell Reoli a’r Cyhoeddwr.

Nwyddau/Siop

Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr yn y Siop Nwyddau. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu nwyddau’r gystadleuaeth, yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn, ac yn cynnal lefelau’r stoc nwyddau. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Drws y Gwylwyr

Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr wrth Ddrws y Gwylwyr. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu bandiau arddwrn gwylwyr a’r rhaglen, ac yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Desg Wybodaeth

Mae’r Ddesg Wybodaeth hefyd yn gofyn am sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddwch yn helpu i ateb ymholiadau gan Hyfforddwyr, Gwylwyr a Nofwyr ac yn helpu i ddosbarthu tocynnau gwylwyr y talwyd amdanynt ymlaen llaw.

Maes Chwarae

Mae gwirfoddolwyr y Maes Chwarae yn rheoli’r sesiwn gynhesu, yn sicrhau bod y clybiau cywir yn y lonydd penodedig perthnasol, ac yn sicrhau bod y dec yn glir drwy gydol y cystadlu. Bydd angen hefyd i chi reoli’r offer (h.y. cyfrifwyr lapiau a chlychau ar gyfer cystadlaethau hirbell, bocsys cyfarpar, cadeiriau) yn unol â chyfarwyddyd y Prif Ddyfarnwr.