To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Telerau ac Amodau

HYSBYSIAD CYFREITHIOL PWYSIG

SYLW: Mae’r Telerau Defnyddio hyn (ynghyd â’n Polisi Preifatrwydd ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atyn nhw arno) yn berthnasol i holl gynnwys y Wefan hon ac i unrhyw ohebiaeth drwy e-bost rhyngom ni a chi. Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r Wefan hon.

Mae defnyddio’r Wefan hon yn dangos eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddio hyn p’un a ydych yn dewis cofrestru ar y Wefan ai peidio. Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn, peidiwch â defnyddio’r Wefan.

Cyhoeddir yr hysbysiad hwn gan Nofio Cymru.

Mae cyfeiriadau at unrhyw statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys, oni fydd y cyd-destun yn ei gwneud yn ofynnol fel arall, gyfeiriad at y statud neu ddarpariaeth statudol fel y’i diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd ac sydd ar waith o bryd i’w gilydd, ac unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o bryd i’w gilydd o dan y statud neu’r ddarpariaeth statudol berthnasol. Mae cyfeiriadau at “unigolion” yn cynnwys unigolion naturiol, busnesau, partneriaethau, cwmnïau, corfforaethau, cymdeithasau a sefydliadau, (boed â phersonoliaeth gyfreithiol ar wahân ai peidio ym mhob achos). Mae defnyddio unrhyw genedl enwau yn cynnwys pob cenedl enw arall. Mae enwau unigol yn cynnwys yr enwau lluosog ac enwau lluosog yn cynnwys yr enwau unigol. Mae unrhyw gyfeiriad at “ysgrifennu” neu unrhyw ddeilliant o’r berfenw yn cynnwys cyfathrebu trwy’r post ac e-bost ond nid yw’n cynnwys negeseuon ffacs a negeseuon testun. Nid yw’r penawdau i’r Amodau yn effeithio ar ddehongliad yr Amodau hyn. Bydd unrhyw ymadrodd a gyflwynir gan y term “yn cynnwys” “gan gynnwys” “yn arbennig” neu unrhyw fynegiant tebyg yn cael ei ddehongli’n enghreifftiol ac ni fydd yn cyfyngu ystyr y geiriau a ddaw cyn y term hwnnw.

Cyflwyniad

Cewch fynd i rai adrannau o’n Gwefan heb gofrestru’ch manylion. Bydd adrannau penodol o’n Gwefan ar gael ichi dim ond trwy gofrestru. Trwy fynd i unrhyw adran o’n Gwefan, byddwn yn ystyried eich bod wedi derbyn yr hysbysiad cyfreithiol hwn yn llawn. Os nad ydych yn derbyn yr hysbysiad cyfreithiol hwn, mae’n rhaid ichi adael y Wefan ar unwaith. Gallem ddiwygio’r hysbysiad cyfreithiol hwn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru’r post hwn. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd i weld yr hysbysiad cyfreithiol ar y pryd, gan eich bod wedi eich rhwymo ganddo. Gallai darpariaethau penodol o’r hysbysiad cyfreithiol hwn gael eu disodli gan hysbysiadau cyfreithiol neu delerau a ddynodir yn benodol sydd i’w gweld ar dudalennau penodol o’n Gwefan. Rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod pawb sy’n defnyddio ein Gwefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r Telerau Defnyddio hyn a’n Polisi Preifatrwydd a bod y bobl hynny yn cydymffurfio â nhw. Oni nodir fel arall, mae’r deunyddiau ar y Wefan hon wedi eu cyfeirio at y rhai sy’n defnyddio’r Wefan yn y Deyrnas Unedig yn unig. Nid ydym yn dweud bod unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau y cyfeirir atynt ar y Wefan hon yn briodol i’w defnyddio, neu ar gael, mewn lleoliadau neu ieithoedd eraill. Os ydych yn dewis defnyddio’r Wefan hon o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth â chyfreithiau lleol os yw’n berthnasol ac i’r graddau y mae’n berthnasol.

Trwydded

Yn ddarostyngedig i Amod 3.5, cewch argraffu a lawrlwytho rhannau o’r Wefan hon at eich defnydd personol ar yr amodau canlynol: ni cheir addasu unrhyw ddogfennau neu graffeg gysylltiedig ar y Wefan hon mewn unrhyw ffordd; ni cheir defnyddio unrhyw graffeg ar y Wefan hon ar wahân i’r testun cysylltiedig; ac mae’n rhaid i’n hawlfraint, ein nodau masnach a’r caniatâd hwn ymddangos ar bob copi. Oni nodir fel arall, mae’r hawlfraint a hawliau eiddo deallusol arall yn yr holl ddeunyddiau ar y Wefan hon (gan gynnwys heb gyfyngiad ffotograffau a delweddau graffigol) yn eiddo i ni neu ein trwyddedwyr. At ddibenion yr hysbysiad cyfreithiol hwn, gwaherddir unrhyw ddefnydd o rannau o’n Gwefan at unrhyw ddiben, ac eithrio yn unol ag Amod 3.1 uchod. Os ydych yn mynd yn groes i unrhyw un o’r telerau yn yr hysbysiad cyfreithiol hwn, bydd eich hawl i ddefnyddio’r Wefan hon yn dod i ben yn awtomatig a bydd yn rhaid ichi ddifa unrhyw ddarnau a lawrlwythwyd neu a argraffwyd o’n Gwefan ar unwaith. Yn ddarostyngedig i Amod 3.1 uchod, ni cheir atgynhyrchu neu gadw unrhyw ran o’r Wefan hon mewn unrhyw wefan arall na’i chynnwys mewn unrhyw system neu wasanaeth adfer electronig cyhoeddus neu breifat heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Cedwir pob hawl na roddwyd yn benodol yn yr hysbysiad cyfreithiol hwn. Mae’n rhaid ichi beidio â defnyddio’r Wefan hon at ddibenion Masnachol neu Elw.

Deunydd ac Ymddygiad Defnyddwyr

Caiff unrhyw fath o gyfrif a grëir ar ein Gwefan ei awdurdodi gennym ni, ac mae’n rhaid bodloni safonau rhesymol o ddefnyddio ac ymddygiad ar bob adeg. Gallai methu â bodloni’r safonau hyn arwain at derfynu eich cyfrif yn ôl ein disgresiwn ni yn unig. Ac eithrio gwybodaeth adnabod bersonol, a gaiff ei thrafod yn y Polisi Preifatrwydd, ni fydd unrhyw ddeunydd neu erthyglau eraill yr ydych yn eu trosglwyddo neu’n eu postio i’n Gwefan yn cael eu hystyried yn gyfrinachol nac yn berchnogol. Ni fydd unrhyw ymrwymiad gennym i ddeunydd o’r fath. Bydd rhyddid gennym ni a’n pobl ddynodedig i gopïo, datgelu, dosbarthu, ymgorffori a defnyddio fel arall y deunydd hwnnw a’r holl ddata, delweddau, synau, testun ac elfennau eraill sydd wedi eu cynnwys ynddo at unrhyw a phob diben masnachol neu anfasnachol. Fe’ch gwaherddir rhag defnyddio ein Gwefan, neu rhag postio neu drosglwyddo i neu o’n Gwefan, unrhyw ddeunydd sydd mewn unrhyw ffordd: yn fygythiol, difrïol, aflednais, anweddus, terfysglyd, sarhaus, pornograffig, ymosodol, â’r potensial i esgor ar gasineb hiliol, camwahaniaethol, maleisus, tramgwyddus, enynnol, cableddus, yn torri cyfrinachedd neu a allai beri poendod neu anghyfleustra; neu ddeunydd nad ydych chi wedi cael yr holl drwyddedau a/neu gymeradwyaeth angenrheidiol ar ei gyfer; neu ddeunydd sy’n gyfystyr â, neu’n annog, ymddygiad a fyddai’n cael ei ystyried yn drosedd, yn esgor ar atebolrwydd sifil, neu’n groes fel arall i gyfraith neu’n tarfu ar hawliau unrhyw drydydd parti, yn y Deyrnas Unedig neu mewn unrhyw wlad arall yn y byd; neu ddeunydd sy’n peri niwed technegol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, firysau cyfrifiadurol, bomiau rhesymeg, firysau ceffyl Pren Troea, mwydod, cydrannau niweidiol, data llwgr neu feddalwedd faleisus neu ddata niweidiol arall); neu ddeunydd sy’n torri unrhyw gyfraith neu reoliadau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol; neu ddeunydd anghyfreithlon neu dwyllodrus, neu sydd at ddiben anghyfreithlon neu dwyllodrus; at ddibenion niweidio neu geisio niweidio pobl ifanc mewn unrhyw ffordd; neu i drosglwyddo, neu gaffael gwasanaeth anfon, unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo digymell neu anawdurdodedig neu unrhyw fath arall o ddeisyfiad tebyg (spam). Rydych yn cytuno i’n hindemnio yn erbyn unrhyw golled neu niwed yn sgil eich cyfraniad chi. Ni chewch gamddefnyddio’r Wefan hon (gan gynnwys ei hacio). Caiff trydydd parti drwyddedu gwybodaeth ar y Wefan hon i ni. Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio unrhyw robot, corryn, crafwr neu ddull arall o fynediad awtomataidd at y Wefan hon at unrhyw ddiben heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol. Yn ogystal â hyn, rydych yn cytuno na fyddwch: yn cymryd unrhyw gamau sy’n gosod, neu a allai osod, yn ôl ein disgresiwn ni yn unig, lwyth afresymol neu anghymesur ar ein seilwaith; yn copïo, atgynhyrchu, addasu, creu gwaith deilliannol, dosbarthu neu arddangos unrhyw gynnwys yn gyhoeddus (ac eithrio er gwybodaeth i chi) o’r Wefan hon heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gennym ni a’r trydydd parti priodol, fel y bo’n berthnasol; yn amharu ar, neu geisio amharu ar, weithrediad cywir y Wefan hon neu unrhyw weithgareddau a gynhelir ar y Wefan hon; neu’n osgoi mesurau sydd ar waith i atal neu gyfyngu ar fynediad i’r Wefan hon. Nid ydym yn eich awdurdodi i echdynnu neu ailddefnyddio rhannau sylweddol o’r Wefan hon, nac i echdynnu neu ailddefnyddio rhannau ansylweddol o’r Wefan hon dro ar ôl tro ac yn systematig. Byddwn yn cydweithredu’n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu orchymyn y llys sy’n gofyn i ni, neu’n ein cyfarwyddo, i ddatgelu enw neu ddod o hyd i unrhyw un sy’n postio deunydd sy’n mynd yn groes i Amodau 4.6, 4.8, 4.9 neu sy’n ymwneud ag unrhyw ran o’r ymrwymiadau sydd wedi eu cynnwys yn Amod 5 isod. Pan ydym yn darparu unrhyw adnoddau rhyngweithiol, byddwn yn darparu gwybodaeth glir ichi am y math o wasanaeth a gynigir, a gaiff ei gymedroli, a pha fath o gymedroli a ddefnyddir (gan gynnwys a yw’n ddynol neu’n dechnegol). Gwnawn ein gorau i asesu unrhyw risgiau posibl i ddefnyddwyr (yn benodol i blant) pan fyddan nhw’n defnyddio unrhyw wasanaeth rhyngweithiol sydd ar gael ar ein Gwefan, a byddwn yn penderfynu ym mhob achos a yw’n briodol cymedroli’r gwasanaeth perthnasol (gan gynnwys pa fath o gymedroli i’w ddefnyddio) yn wyneb y risgiau hynny. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ymrwymiad arnom i oruchwylio, monitro neu gymedroli unrhyw wasanaeth rhyngweithiol yr ydym yn ei ddarparu ar ein Gwefan, ac rydym yn eithrio yn benodol ein hatebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod yn sgil defnydd defnyddiwr o unrhyw wasanaeth rhyngweithiol sy’n groes i’n safonau cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn, p’un a yw’r gwasanaeth wedi ei gymedroli ai peidio. Pan fyddwn yn cymedroli gwasanaeth rhyngweithiol, byddwn fel arfer yn rhoi ffordd o gysylltu â’r cymedrolwr ichi, mewn achos o bryder neu anhawster.

Mynediad at Wasanaethau

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod ein Gwefan fel arfer ar gael 24 awr y dydd, ni fyddwn yn atebol os nad yw’r Wefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am ba bynnag reswm. Gellid atal mynediad at ein Gwefan dros dro ac yn ddirybudd os bydd y system yn methu, os bydd gwaith cynnal a chadw neu drwsio yn digwydd, neu am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth. Pan fo’n Gwefan yn darparu gwasanaeth archebu, cofrestru neu wasanaeth tebyg, ni fyddwn yn atebol am unrhyw allu i gyflwyno archeb, cofnodi presenoldeb neu ddefnyddio unrhyw wasanaeth arall. Efallai na fydd y gwasanaethau a ddarperir ar y Wefan ar gael i’r holl ymwelwyr ac nid ydym yn dweud y bydd canolfannau hamdden yn defnyddio yr holl wasanaethau sydd ar gael trwy’r Wefan.

Dolenni i ac o Wefannau Eraill

Rhoddir unrhyw ddolenni i wefannau trydydd parti ar y Wefan hon er cyfleustra i chi yn unig. Os ydych yn defnyddio’r dolenni hyn, rydych yn gadael y Wefan hon. Mae’n bosibl na fyddwn wedi adolygu’r gwefannau trydydd parti hyn ac ni fyddwn yn rheoli nac yn gyfrifol am eu cynnwys nac am sicrhau eu bod ar gael. Nid ydym felly yn ardystio nac yn gwneud unrhyw sylwadau am unrhyw ddolenni i wefannau trydydd parti, nac unrhyw ddeunydd ar y wefan honno, nac unrhyw ganlyniadau yn sgil eu defnyddio. Os ydych yn penderfynu defnyddio unrhyw wefan trydydd parti a allai fod yn gysylltiedig â’r Wefan hon,  chi sy’n gyfrifol am hynny. Gallech greu dolen i dudalen Hafan y Wefan hon gyda’n caniatâd ysgrifenedig ni ymlaen llaw ac ar yr amod ei fod mewn modd teg a chyfreithlon, ac nad yw’n cymryd mantais o, neu’n niweidio, ein henw da. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg. Mae’n rhaid i’r holl ddolenni awdurdodedig fod i dudalen hafan y Wefan hon a rhaid ei gwneud yn glir bod y Wefan hon a’i chynnwys ar wahân i’r wefan sy’n cynnwys y ddolen. Ni ddylid dangos ein Gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw dudalen ac eithrio’r dudalen hafan heb ein caniatâd penodol ni.

Gwybodaeth ar y Wefan

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y Wefan hon yn gywir, nid ydym yn sicrhau cywirdeb a chyfanrwydd y deunydd arni. Gallem newid y deunydd ar y Wefan hon neu’r deunydd a ddisgrifir ynddi, unrhyw bryd ac yn ddirybudd. Gallai’r wybodaeth ar y Wefan hon fod yn hen, ac nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru’r wybodaeth honno. Darperir y deunydd ar y Wefan hon "fel y mae", heb unrhyw amodau, gwarantau nag unrhyw delerau eraill o unrhyw fath. Yn briodol, i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn darparu’r Wefan hon i chi ar y sail ein bod yn eithrio unrhyw sylwadau, gwarantau ac amodau a thelerau eraill (gan gynnwys, heb gyfyngiad, yr amodau sydd ymhlyg yn y gyfraith o ran ansawdd boddhaol, bod yn addas at ei ddiben a defnyddio gofal a sgil rhesymol) a allai, oni bai am yr hysbysiad cyfreithiol hwn, gael effaith ar y Wefan hon. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddata a gofnodir ar y Wefan ynglŷn â phresenoldeb, cynnydd unigol, cyflawniadau neu wersi. Mae’r holl ddeunydd hwn yn cynrychioli gwaith yr unigolyn a’i cofnododd yn unig. Nid ydym yn ardystio cynnwys unrhyw ddeunydd a gyflwynir gan unrhyw ddefnyddiwr i’r Wefan. Nid bwriad y deunydd ar y Wefan hon yw cymryd lle unrhyw addysgu neu hyfforddi gan hyfforddwyr nofio cymwys ac ni ddylid dibynnu arni at y diben hwnnw.

Atebolrwydd

Rydym ni, unrhyw barti arall (p’un a yw’n rhan o greu, cynhyrchu, cynnal neu gyflwyno’r Wefan hon ai peidio), ac unrhyw un o gwmnïau ein grŵp a’u swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, rhanddeiliaid neu eu hasiantau, yn eithrio pob atebolrwydd a chyfrifoldeb am unrhyw swm neu unrhyw fath o golled neu ddifrod a allai ddod i chi neu drydydd parti (gan gynnwys unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, cosbedigol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled incwm, elw, ewyllys da, data, contractau, defnydd arian, neu golled neu ddifrod yn sgil neu’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â tharfu ar fusnes, a ph’un a yw’n gamwedd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, esgeulustod), contract neu fel arall) mewn cysylltiad o unrhyw fath â’r Wefan hon neu mewn cysylltiad â defnyddio, anallu i ddefnyddio, neu yn sgil defnyddio y Wefan hon, unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon neu’r deunydd ar y gwefannau hyn, gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu ddifrod yn sgil firysau a allai effeithio ar eich offer, meddalwedd, data neu eiddo cyfrifiadurol arall, o ganlyniad i fynediad at, defnyddio, neu bori’r Wefan hon neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd ohoni neu unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â hi. Nid oes dim yn yr hysbysiad cyfreithiol hwn a fydd yn eithrio neu’n cyfyngu ar ein hatebolrwydd ar gyfer: marwolaeth neu anaf personol yn sgil ein hesgeulustod; neu gamgynrychiolaeth dwyllodrus; neu unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio na’i gyfyngu o dan y gyfraith berthnasol, gan gynnwys yr holl gyfreithiau defnyddwyr perthnasol. Os yw eich defnydd o’r Wefan hon yn arwain at yr angen i gynnal a chadw, trwsio neu gywiro offer, meddalwedd neu ddata, chi fydd yn ysgwyddo holl gostau’r gwaith ac nid ydym yn gyfrifol am y costau hynny.

Cyfraith ac Awdurdodaeth Lywodraethol

Bydd yr hysbysiad cyfreithiol hwn ac unrhyw anghydfod neu hawliad yn sgil neu mewn cysylltiad ag ef neu ei gynnwys wedi ei lywodraethu gan, a’i ddehongli, yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Mae’r partïon yn cytuno’n ddi-droi’n ôl y bydd gan lysoedd Lloegr awdurdodaeth lwyr i ddatrys unrhyw anghydfod neu hawliad yn sgil neu mewn cysylltiad â’r hysbysiad cyfreithiol hwn neu ei gynnwys. Gweithredir y Wefan hon gan: Nofio Cymru

Telerau ac Amodau Addysg

Telerau ac Amodau Archebu Cyffredinol

·         Mae pob dysgwr yn cytuno i gadw at y rheolau cyffredinol ac amodau defnyddio’r lleoliad

·         Mae pob dysgwr yn cymryd rhan ara ei fenter ei hun

·         Dylech wybod bod eiddo personol (er enghraifft ffonau symudol, gliniaduron ac unrhyw eitem werthfawr arall) yn gyfrifoldeb yr unigolyn

·         Gellid codi ffioedd ychwanegol os ystyrir nad ydych yn gymwys neu yr ydych wedi’ch cyfeirio

·         Mae gofynion ymlaen llaw yn gyfrifoldeb y dysgwr. Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn bodloni’r gofynion ymlaen llaw. Os na fodlonir y gofynion ymlaen llaw, gellir gofyn ichi adael. Ni chewch ad-daliad. Mae’r holl ofynion ymlaen llaw ar gyfer cyrsiau i’w gweld ar y dudalen cyrsiau ar gyfer y cwrs penodol hwnnw.

·         Mae Nofio Cymru yn cadw’r hawl i addasu’r amserlen, y darparwr a/neu’r lleoliad i ddiwallu anghenion y cwrs

·         Mae hyfywedd cost y cwrs yn dibynnu ar y dysgwyr ar y rhaglen. Ni fydd ad-daliadau ar gael i bobl sy’n penderfynu nad yw’r cwrs yn addas iddynt

·         Bydd yn rhaid i gwsmeriaid Nofio Cymru sy’n gofyn am ailargraffu tystysgrif dalu’r costau am hyn a godir gan y corff gwobrwyo ASA. Mae’n rhaid cyflwyno pob cais am ail dystysgrif i’r corff gwobrwyo

·         Er y bydd Nofio Cymru yn ceisio sicrhau bod y tiwtor gwreiddiol yn cyflwyno cwrs, weithiau nid yw hyn yn bosibl a bydd tiwtor arall yn cymryd  ei le. Mae Nofio Cymru yn cadw’r hawl i newid tiwtor cwrs ar fyr rybudd

·         Mae Nofio Cymru wedi dewis cysylltu’n agos â’r rhaglen Hyfforddi Tiwtoriaid. Ar brydiau, mae tiwtoriaid dan hyfforddiant yn mynd ar gyrsiau Nofio Cymru i arsylwi ar gyflwyniad, i gyflwyno rhan o’r cwrs neu i gyflwyno’r cwrs i gyd. Ar yr adegau hyn, bydd tiwtor Nofio Cymru trwyddedig a chwbl gymwys yn bresennol. Nid yw’r ffaith bod tiwtor dan hyfforddiant yn cyflwyno’r cwrs yn newid pris y cwrs

·         Bydd tiwtor Nofio Cymru trwyddedig a chymwys yn bresennol ar bob adeg a bydd yn mentora’r tiwtor dan hyfforddiant cyn, yn ystod ac ar ôl y cwrs ac yn sicrhau y cyflawnir y cwrs yn unol â safonau ansawdd Ofsted ac Estyn a Nofio Cymru

·         Bydd Nofio Cymru yn ymdrechu i roi gwybod i unigolion sydd wedi cadw lle ar gwrs pan fydd tiwtoriaid dan hyfforddiant yn cyflwyno rhan ohono neu’r cwrs cyfan

·         Ni all Nofio Cymru dderbyn unrhyw leoedd dros dro ar gyrsiau neu ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP). I sicrhau lle ar gwrs neu DPP, mae’n rhaid talu am y cwrs yn llawn

·         Dylai mamau newydd a beichiog gael cyngor meddygol i weld a yw’n addas iddynt fynd ar gwrs Nofio Cymru cyn cofrestru arno

Polisi Canslo Nofio Cymru

Mae Nofio Cymru yn cadw’r hawl i ganslo cwrs ar fyr rybudd. Gellid canslo cwrs am nifer o resymau, ac ar brydiau mae’n bosibl na fyddwn yn gallu cynnal cwrs oherwydd nifer rhy isel yn cofrestru ar ei gyfer. Pan fydd cwrs yn cael ei ganslo, bydd dewis arall yn cael ei gynnig neu rhoddir ad-daliad llawn. 

Polisi Canslo a Throsglwyddo gan Ddysgwyr

Mae’r polisi canslo canlynol yn berthnasol os ydych yn canslo eich lle ar y cwrs hwn:

·         Os ydych yn canslo hyd at 14 diwrnod cyn dechrau’r cwrs (neu 7 diwrnod cyn DPP) – ni roddir ad-daliad ac eithrio mewn achos o salwch/anaf (mae’n rhaid rhoi nodyn meddyg am hyn), neu dan amgylchiadau eithriadol

·         Os ydych yn canslo rhwng 15 a 30 diwrnod cyn dechrau’r cwrs – rhoddir ad-daliad llawn heblaw am ffi gweinyddu o £3.50 am seminarau a £63 am gyrsiau LV1 , £90 am gyrsiau LV2

·         Os ydych yn canslo mwy na 31 diwrnod cyn y cwrs rhoddir ad-daliad llawn

·         Bydd trosglwyddo o fewn 14 diwrnod cyn dechrau’r cwrs, neu 7 diwrnod cyn DPP yn arwain at ffi yn dibynnu ar y cwrs. Bydd trosglwyddo dim ond ar gael os yw’r cwrs yn dal i fod yn hyfyw. Ffi gweinyddu o £3.50 am seminarau, £63 am gyrsiau LV1, £90 am gyrsiau LV2

·         Mewn achos o ganslo neu drosglwyddo, mae’n rhaid i’r unigolyn anfon cadarnhad ysgrifenedig i Nofio Cymru yn nodi ei fwriad i ganslo neu drosglwyddo ei le. Dylai unigolion roi manylion personol a manylion llawn y cwrs y cadwyd lle arno i weinyddu hyn

Yn ystod y cwrs, os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw ddyddiad(au), cysylltwch â thiwtor y cwrs neu’r Adran Addysg ar 01792 513 580.