To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Gwirfoddoli mewn Digwyddiad Nofio

Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau

Mae pob camp ar lawr gwlad yn dibynnu ar ymrwymiad a brwdfrydedd gwirfoddolwyr. Nid yw nofio yn eithriad. Cofrestrwch i wirfoddoli a byddwch yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i’n cymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol o wirfoddolwyr. Mae’n ffordd werth chweil o gefnogi twf chwaraeon dŵr.

Pan ymunwch â’n tîm o wirfoddolwyr ymroddedig, byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu’ch cryfderau. Gwnewch wahaniaeth i’ch cymuned leol a helpwch ein nofwyr i fwynhau eu camp.

Swyddogaethau Gwirfoddolwyr

Mae digonedd o ffyrdd o wirfoddoli, a swyddogaeth sy’n addas i bob math o bersonoliaeth a sgiliau.

Rhedwr Mae rhedwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff yr ystafell reoli, ac yn postio canlyniadau ar ôl pob cystadleuaeth (dangosir y rhain ar naill ochr y pwll a’r llall ac ar y balconi gwylio). Dylid hefyd rhoi copi o’r canlyniadau i’r cyhoeddwr a’r Ddesg Wybodaeth.

Arlwyo Mae’r gwaith arlwyo’n golygu hwyluso’r broses o weini bwyd i swyddogion a gwirfoddolwyr pan fydd hi’n amser bwyd. Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod digon o ddŵr yn yr wrn, a sicrhau bod digon o de, coffi a siwgr. Mae gwirfoddolwyr arlwyo hefyd yn mynd â lluniaeth i’r gwirfoddolwyr wrth ochr y pwll, gan gynnwys y cyhoeddwr.

Marsialiaid Y marsialiaid sy’n sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn bresennol ac yn eu trefn briodol yn y rhagrasys a’r lonydd cywir ar gyfer eu cystadleuaeth. Bydd disgwyl hefyd i farsialiaid gynnal llif y rhagrasys o amgylch y pwll pan fo ras wedi dechrau. Mae angen marsialiaid yn yr ystafell alw ar gyfer rasys terfynol (i gofrestru’r nofwyr ar gyfer eu cystadlaethau ac i sicrhau eu bod yn barod i fynd i ochr y pwll i ddechrau’r ras). Bydd angen iddynt hefyd roi gwybod i’r prif ddyfarnwr am unrhyw gystadleuwyr sy’n absennol.

Cyhoeddwr Swyddogaeth y Cyhoeddwr yw agor a chau pob sesiwn trwy groesawu swyddogion i ochr y pwll a’u rhyddhau. Mae’r cyhoeddwr yn sylwebu trwy gydol y rasys ac yn cyhoeddi canlyniadau’r rhagrasys, gan gynnwys pobl sydd wedi eu diarddel. Bydd y Cyhoeddwr hefyd yn rhoi gwybod i’r gwylwyr am nofwyr sy’n cystadlu neu sy’n tynnu allan o sesiynau terfynol. Bydd angen llais cryf, clir arnoch i wneud y gwaith yma. Byddwch yn cysgodi cyhoeddwr profiadol i ddechrau.

Tynnu Allan o’r Rownd Derfynol Wrth ochr y pwll y gwneir y gwaith yma. Bydd y nofwyr yn dod atoch os ydynt wedi cyrraedd y rownd derfynol ac yn dymuno tynnu allan. Bydd angen i chi lenwi tudalen yn y llyfr tynnu allan triphlyg ac yna rhoddir copi i’r Ystafell Reoli a’r Cyhoeddwr.

Nwyddau/Siop Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr yn y Siop Nwyddau. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu nwyddau’r gystadleuaeth, yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn, ac yn cynnal lefelau’r stoc nwyddau. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Drws y Gwylwyr Mae angen sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol ar wirfoddolwyr wrth Ddrws y Gwylwyr. Byddwch yn helpu cwsmeriaid i brynu bandiau arddwrn gwylwyr a’r rhaglen, ac yn ymdrin â thaliadau ag arian parod a cherdyn. Bydd gwirfoddolwr arall yn eich helpu.

Desg Wybodaeth Mae’r Ddesg Wybodaeth hefyd yn gofyn am sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddwch yn helpu i ateb ymholiadau gan Hyfforddwyr, Gwylwyr a Nofwyr ac yn helpu i ddosbarthu tocynnau gwylwyr y talwyd amdanynt ymlaen llaw.

Maes Chwarae Mae gwirfoddolwyr y Maes Chwarae yn rheoli’r sesiwn gynhesu, yn sicrhau bod y clybiau cywir yn y lonydd penodedig perthnasol, ac yn sicrhau bod y dec yn glir drwy gydol y cystadlu. Bydd angen hefyd i chi ymdrin â’r offer (h.y. cyfrifwyr lapiau a chlychau ar gyfer cystadlaethau hirbell, bocsys cyfarpar, cadeiriau) yn unol â chyfarwyddyd y Prif Ddyfarnwr.

Nofio Cymru – Cymwysterau a Hyfforddiant i Swyddogion

Amserydd Dyma gyflwyniad i fywyd swyddog nofio. Mae’n ymdrin ag agweddau ymarferol ar yr hyn y mae angen i amserydd ei wneud trwy sesiwn theori fer ac yna asesiad ymarferol. Argymhellir y dylai ymgeiswyr fod yn 14 mlwydd oed o leiaf er mwyn cael yr hyfforddiant hwn, ac mae angen bod wedi’ch cofrestru’n aelod o un o glybiau cyswllt Nofio Prydain neu’n aelod o’r Sefydliad Nofio (IoS).

Dyfarnwr Lefel 1 Dyma’r lefel gymhwyso gyntaf ym Mhrydain. Mae’n cwmpasu swyddogaeth a dyletswyddau Amserydd, Prif Amserydd ac Archwilydd Troadau. Rhaid bod yn 15 mlwydd oed o leiaf er mwyn dechrau hyfforddi. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gael gwersi theori ffurfiol a phrofiad ymarferol o weithio wrth ochr y pwll gyda mentor. Darperir llyfr gwaith i’w lenwi ac yna bydd asesiad ymarferol. Yn ystod yr asesiad ymarferol bydd angen i’r ymgeiswyr ateb cwestiynau ar lafar. Ar ôl cymhwyso, bydd ymgeiswyr yn derbyn cymhwyster Dyfarnwr Lefel 1 yng Nghronfa Ddata Nofio Prydain ac fe’u hanogir i ddod yn Swyddogion Trwyddedig.

Dyfarnwr Lefel 2 Hon yw’r ail lefel gymhwyso. Mae’n cwmpasu swyddogaeth a dyletswyddau’r holl agweddau ar ddyfarnu a swyddogaeth a dyletswyddau theoretig Cychwynnwr. Rhaid bod yn 15 mlwydd oed o leiaf er mwyn dechrau hyfforddi ac mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cymhwyso’n Ddyfarnwr Lefel 1 eisoes. Mae’r hyfforddiant yn dilyn ffurf debyg i hyfforddiant Dyfarnwr Lefel 1, gyda gwersi ffurfiol, hyfforddiant wrth ochr y pwll gyda mentor a llyfr gwaith, ac yna asesiad ymarferol. Ar ôl cymhwyso, bydd ymgeiswyr yn derbyn cymhwyster Dyfarnwr Lefel 2 yng Nghronfa Ddata Nofio Prydain.

Dyfarnwr Lefel 2C - Cychwynnwr Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno cymhwyso’n Gychwynwyr fod â chymhwyster Dyfarnwr Lefel 2 a bod wedi cyflawni o leiaf 20 awr o brofiad ar ôl cymhwyso’n Ddyfarnwr Lefel 2. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys nifer dynodedig o brofiadau ymarferol fel Cychwynnwr cyn cael asesiad ymarferol ffurfiol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster Cychwynnwr: Dyfarnwr Lefel 2C

Dyfarnwr Rhaid bod yn 19 mlwydd oed o leiaf er mwyn hyfforddi cyhyd ag y bo’r ymgeisydd yn 20 mlwydd oed ar 30 Tachwedd ym mlwyddyn yr arholiad theori. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys gwersi theori a phrofiadau ymarferol penodedig. Ceir arholiad ffurfiol wedyn ym mis Tachwedd ac wedi hynny bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael asesiad ymarferol terfynol wrth ochr y pwll a fydd yn arwain at gymhwyso’n Ddyfarnwr Nofio Prydain. Bydd sawl mis rhwng cofrestru a’r asesiad ffurfiol er mwyn i’r ymgeiswyr allu cael yr holl brofiad ymarferol sydd ei angen i gwblhau’r cwrs yn ogystal â’r gwersi theori.

 

Mae’n rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 31 Rhagfyr yn y flwyddyn flaenorol er mwyn caniatáu digon o amser i gwblhau’r hyfforddiant cyn yr arholiad ym mis Tachwedd.

Cysylltwch â’ch trefnydd rhanbarthol am ragor o wybodaeth

Nofio Cymru – y Gogledd Mr  I Austerberry Ffôn: 07968 780153

Nofio Cymru – y De-ddwyrain Mrs E Edwards Ffôn: 01873 832017

Nofio Cymru – y Gorllewin Mr M Noble Ffôn: 01545 570 888

Ffurflen Dreuliau

Er mwyn gallu hawlio treuliau awdurdodedig, rhaid llenwi ffurflen dreuliau a’i dychwelyd i Reolwr y Digwyddiad.

Download